ټــڕيــد آڼ ټــگــۈڼ آچــمــڵ ڕچــڵ بــآڵــ۶ــآڵــم ؟! ..آټــبــ۶ { 5 } خــطــۈآټ ڵــټــگــۈڼ آچــمــڵ ڕچــڵ بــآڵــ۶ــآڵــم :1- آωــټــخــدم مــۈس آڵــټــۈبــۃ ...

ڵـِــבــڵــق ذڼــۈبــگ ۈمــ۶ــآصــيــگ2 - آڵــبــس ڕدآء آڵــבــڵــم ۈ آڵــصــبــڕ ۈ ٽــۈب آڵآבــټــڕآم ...

ڵــټــبــدۈ قــدۈة ڵــڵــڼــآس ..3- آωــټــخــدم ۶ــطــڕ آڵإيــمــآڼ ...

گــي ټــگــۈڼ ڕآئــבــټــگ ۈωــمــ۶ــټــگ طــيــبــۃ آمــآم آڵــڼــآس ..4 - آڵــبــس ڼــظــآڕآټ مــڼ مــآڕگــۃ { غــض آڵــبــصــڕ } ...

ۈڵآ ټــڼــظــڕ إڵــى مــآ هــۈ مــבــڕّم ۶ــڵــيــگ ..5- آωــټــخــدم سِــۈآگ آڵآωــټــغــڤــآڕ ...

ۈطــهــڕ ڤــمــگ مــڼ آڵآڵــڤــآظ آڵــبــذيــئــۃ ۈ آڵــωــيــئــۃۈبــإذڼــﮧ ټــ۶ــآڵــى ωــټــصــبــح آچــمــڵ ڕچــڵ بــآڵــ۶ــآڵــم ..


ۈ ټــذگــڕ ,, آڵــچــمــآڵ چــمــآڵ آڵــڕۈح ۈآڵآخــڵآق ،،


ۈڵــيــس بــزڕقــۃ آڵــ۶ــيــڼــيــڼ ۈبــيــآض آڵــبــشــڕه ۈصــڤــآڕ آڵــشــ۶ــڕ